Kvalitet och miljö

Många av odlarna har tagit över efter sina föräldrar och yrkeserfarenhet har vandrat i arv från tidigare generationer. Med stor kunskap om beskärning, näringsbehov och bekämpning av sjukdomar och skadeinsekter skapas bästa möjliga förutsättningar för fruktträden. Samtidigt är fruktodlarna öppna för nya impulser utifrån och tar hjälp av den senaste tekniken. Äppelriket har en anställd rådgivare som har till uppgift att informera och lära ut kunskap om fruktodling till samtliga odlare.

Integrerad produktion (IP)

Integrerad fruktproduktion (IP) är ett odlingssystem som står mellan konventionell och ekologisk odling och innebär att största hänsyn skall tas till miljön, samtidigt som odlingen skall vara ekonomiskt bärkraftig. Detta innebär bl.a. att gödsling, bevattning, bekämpning av skadedjur och sjukdomar, endast sker efter dokumenterat behov. I nya planteringar används motståndskraftiga sorter mot sjukdomar och skadedjur.

I Sverige började IP att introduceras i början av 1990-talet med en omfattande utbildning och idag skall alla odlare  inom Äppelriket, som inte är ekologiska odlare,  odla enligt denna metod.

Metoden innebär:

 • Odla frukt med ett minimum av jordbrukskemikalier
 • Kontrollera förekomsten av såväl nytto- som skadeinsekter
 • Endast sätta in åtgärder när fastställda tröskelvärden överskridits
 • Prognoser och varningssystem ligger till grund för bekämpning av svampsjukdomar
 • Näringstillförsel sker efter jord- och bladanalyser
 • Bästa skördetidpunkt bestäms genom mognadstester av frukterna
 • Vid nyplantering används motståndskraftiga och sjukdomsresistenta sorter.
 • Alla åtgärder skall dokumenteras samt kontroll ske att riktlinjer för IP följes. Kontrollen utförs av auktoriserade kontrollanter.
 •  Samordnare och ansvarig för IP-systemet är Svenskt Sigill som är ett dotterföretag till LRF (Lantbrukarnas Riksförbund). Vill du veta mer om IP och Svenskt Sigill gå in på www.svensktsigill.se.

Datorer varnar

Klimatdatorer varnar t ex när det är risk för svampangrepp, och genom nya metoder har behovet av bl a växtskyddsmedel minskat. Produktionen blir alltmer miljöanpassad och sker i samverkan med naturen.

Baseballträ och håv

Före det att odlaren skall göra en insats mot en skadeinsekt måste han ta reda på hur många skadeinsekter och nyttoinsekter det finns i odlingen. Detta görs med hjälpa av en klubba (basebollträ) och en håv. Odlaren skall banka på 33 träd 3 gånger på varje träd och samla in de insekter som ramlar ned i håven. Därefter fryser odlaren ned insekterna (så att de inte flyger iväg). Räknar antal skadeinsekter och antal nyttoinsekter. Om det då är så att det är tillräckligt med nyttoinsekter får ingen åtgärd mot skadeinsekterna göras.

Ekologisk odling enligt KRAV

Äppelriket har 7 medlemmar som odlar ekologisk frukt och certifieras enligt KRAVs regelverk. Många av odlingarna är förhållandevis nyplanterade och detta innebär en ökad volym ekologisk frukt framöver, efterhand som odlingarna växer till sig.

Ekologisk produktion är ett odlingssystem där odlaren i alla led strävar efter att visa omsorg för naturens grundläggande funktioner. Målsättningen är att bedriva en långsiktigt hållbar odling där en ökad biologisk mångfald och en hög jordaktivitet är av ekonomiskt stort värde.

Rent praktiskt i odlingen innebär det bland annat att:

 • Inga kemiska bekämpningsmedel används
 • Ogräs bekämpas mekaniskt med fräs, harv och handhacka
 • Skadedjur i första hand bekämpas med hjälp av dess naturliga fiender vilka man gynnar genom att tex så in blomsterremsor i odlingen, samt med doftförvirring
 • Vid behov används biologiska och fysikaliska preparat så som såpor och Bacilius Thuringiensis. Prognoser och varningssystem är avgörande vid dessa åtgärder. Detta gäller framför allt bekämpningen av svampsjukdomar
 • Precis som inom IP-odlingen är mognadstester, jord- och bladanalyser och valet av motståndskraftiga sjukdomsrecistenta sorter viktiga

Att odla ekologiskt kräver mycket stor kunskap av odlaren. Trädet står ute året om och påverkas av växtmiljön så som svampar, insekter och vädret under hela tiden. Det gäller att anpassa sitt liv till odlingen och följa årscykeln väldigt noga för att ligga före de yttre hoten som finns mot all odling. Gör man detta så är mycket vunnet och ekologisk frukt av bra yttre och inre kvalitet blir resultatet.

Äppelrikets ekologiska odlare är certifierade enligt KRAV. Vill du veta mer om KRAV finns det mer information på www.krav.se
krav_marke

Närhet till marknaden, en miljöfaktor att räkna med

Vår frukt produceras i Sverige och säljs i Sverige, vi arbetar tillsammans med våra kunder att optimera transporterna, för att skapa en för miljön minimal belastning vad gäller utsläpp av klimatgaser. Om du bor i Göteborg och köper äpplen från Kivik så har det på varje kg frukt producerats ca 30 gram koldioxid i odling och ca 50 gram vid transport. Om äpplet kommer från Frankrike och transporterats med trailer till Helsingborg (grossist) för att därefter transporteras med långtradare till Göteborg har det producerats ca 35 gram koldioxid i odlingen (mer kemikalier ger högre klimatpåverkan) och ca 200 gram vid transporten. Klimat påverkan vid odling av frukt är minimal, däremot är transporten orsak till större utsläpp av koldioxid.

appelodling-vid-havet

Hav och sjöar kyler och värmer

De flesta odlingar i Sverige är placerade i närheten av vatten. Österlen vid Hanöbukten, Vånga vid Ivösjön, Gränna vid Vättern osv.

Detta är inte av en tillfällighet utan välplanerat av dem som en gång startade med odlingar på dessa platser. Hav och Sjö hjälper till att hålla nere temperaturen under våren, vilket påverkar knopparnas utveckling och fördröjer blomningen över den period när den ”farliga” nattfrosten härjar på många platser i Sverige. Vattnet hjälper också till att jämna ut temperaturen, vilket innebär mindre risk för nattfrost.
Hanöbuktens vatten låter sig nämligen motvilligt värmas upp på vårarna, och denna jättelika “frysklamp” gör att fruktträden blommar ungefär 10 dagar senare på Österlen än i övriga Skåne. På så vis minskar risken att frostskador ska störa blomningen, och fruktmarkerna kan ostört klä sig i sin skira festskrud.

På hösten, när “frysklampen” tinat och värmts under sommar- månaderna, fungerar samma havsvatten istället som ett slags “våtvärmande omslag”. Frukterna kan skördas senare än i andra delar av landet, och det är nu soltimmarna som är många, men inte för varma gör underverk med smaken.

 

Livsmedelssäkerhet

Frukten Äppelriket säljer är ett livsmedel och av denna anledning skall du som äter vår frukt kunna känna dig trygg med att vi gjort allt för att frukten skall vara både god och nyttig att äta. Våra odlare är av denna anledning med i IP som du läst om tidigare och våra packerier har olika certifieringar beroende på storlek på anläggning. IP för de mindre packerierna, IP-livsmedel för de medelstora packerierna och packeriet i Kivik, vilket packar frukt för 85 odlare är certifierad till ISO 22 000 som är en livsmedelssäkerhetsstandard.

miljo-2

top